Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In the "autoplay media with sound" popup, can the "Remember this decision" checkbox be unchecked by default?

 • 2 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 50 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi icme.su

more options

I uncheck "Remember this decision" 99% of the time, and I would like a way to have it unchecked by default. Maybe someplace in Options, about:config, or elsewhere? The popup and the checkbox are in this screenshot: https://i.imgur.com/Ht4xB3r.png

Firefox Nightly 64.0a1 (2018-09-12) (64-bit) Windows_NT 10.0

Giải pháp được chọn

A search in the source code shows that this box is checked by default, so there is no way to have it unchecked.

  if (checkbox.show) {
   checkbox.checked = true;
   checkbox.label = gBrowserBundle.GetStringFromName("autoplay.remember");
  }

You can leave feedback and comments via "Help -> Submit Feedback..."

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

A search in the source code shows that this box is checked by default, so there is no way to have it unchecked.

  if (checkbox.show) {
   checkbox.checked = true;
   checkbox.label = gBrowserBundle.GetStringFromName("autoplay.remember");
  }

You can leave feedback and comments via "Help -> Submit Feedback..."

more options

Thanks! I submitted feedback, and now I'm crossing my fingers.