Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't delete a downloaded file because it is running in Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Downloaded a file from my google drive. It says it downloaded in part. I want to delete it, but error message says I can't because it is running in Firefox

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Then you should go to the download option and let it finish.

more options

Did you try to close Firefox to see if that allows to delete the file?

It is also possible that your security software is blocking the file.