Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I set five tabs to always open certain sites?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to open Firefox showing five or six tabs and loading those sites. How do I add permanent tabs?

Giải pháp được chọn

HI, go to Home page and Separate the URL's with a ( | ) Vertical line, no spaces between the URL's.

Example : https://support.mozilla.org/en-US/|https://support.mozilla.org/en-US/questions/1233702

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

HI, go to Home page and Separate the URL's with a ( | ) Vertical line, no spaces between the URL's.

Example : https://support.mozilla.org/en-US/|https://support.mozilla.org/en-US/questions/1233702

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

more options

You can also add the URLs to the target field in the Firefox desktop shortcut.