X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

width and height command line args stopped working in Fireforx

Được đăng

Tried running: /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -width 800 -height 600 (worked in 57) after updating to 61.0.2 it was no longer supported. Also tried with no luck: /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin --window-size 800,600

is there any alternative args?

OS: macOS Sierra 10.12.6

Tried running: /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -width 800 -height 600 (worked in 57) after updating to 61.0.2 it was no longer supported. Also tried with no luck: /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin --window-size 800,600 is there any alternative args? OS: macOS Sierra 10.12.6

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FFus3r 50 giải pháp 757 câu trả lời
Được đăng
hello noamdoron, see this answer: https://support.mozilla.org/en-US/questions/977269#answer-500987 and this page: https://www-archive.mozilla.org/docs/command-line-args.html