Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to sync desktop PC to a new ipad that doesn't have a phone no.

more options

Sync set-up seems to require a phone number. I want to sync to an ipad that doesn't have an associated phone number.

Sync set-up seems to require a phone number. I want to sync to an ipad that doesn't have an associated phone number.

Giải pháp được chọn

Hi, you don't need a phone number for your iPad. I think that would just send you a link to the AppStore, and you can find Firefox in the AppStore by searching.

Then see: Sync bookmarks, logins and browsing history on Firefox for iOS

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, you don't need a phone number for your iPad. I think that would just send you a link to the AppStore, and you can find Firefox in the AppStore by searching.

Then see: Sync bookmarks, logins and browsing history on Firefox for iOS