Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks not accessible after upgrade to FF 62.0 on Debian

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mirgleich

more options

After upgrading to FF 62.0 on Debian 9 I'm getting the message "The bookmarks and history system will not be functional". I already tried all the steps described in https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-bookmarks-and-history-will-not-be-functional

Additionally i tried: - Creating a new Profile - chmod -R 777 on profile folder - running Firefox in safe mode

None of these helped

After upgrading to FF 62.0 on Debian 9 I'm getting the message "The bookmarks and history system will not be functional". I already tried all the steps described in https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-bookmarks-and-history-will-not-be-functional Additionally i tried: - Creating a new Profile - chmod -R 777 on profile folder - running Firefox in safe mode None of these helped

Giải pháp được chọn

Fixed by update to 62.0.2

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Please use the 'troubleshooting' feedback instructions in the previous linked article and post the info (via a paste service) as a comment please. I suspect the permissions issues may be higher up than the profile directory or from a previously corrupted db, but hard to tell for sure with the provided info.

more options

https://pastebin.com/xNbYMMPf

I Hope that is what you ment

Được chỉnh sửa bởi mirgleich vào

more options

Giải pháp được chọn

Fixed by update to 62.0.2