Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need my bookmarks desc. How can I convert bookmarks to text? I can manually create a separate file for my desc contents.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscons

more options

Since description is removed from bookmarks properties, I want to capture my bookmarks to date as a readable document. I can then manually copy the identifying information and description to a spreadsheet before release 64. Is this capability available? I am a user, not a developer.

Since description is removed from bookmarks properties, I want to capture my bookmarks to date as a readable document. I can then manually copy the identifying information and description to a spreadsheet before release 64. Is this capability available? I am a user, not a developer.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Pkshadow - Thank you. I've been doing backups occasionaly. I didn't think of using a browser to read it.