Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why Can't I change Home Page, boxes are grayed out?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3405 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to change my home page, but can not type anything in because boxes are grayed out. TY

Giải pháp được chọn

This can happen if you have installed an extension that takes over the Home and/or New Tab page. There is usually a notice on the "Options/Preferences -> Home" page what extension is involved. In such a case you need to check the Options/Preferences of this extension to set the Home and New Tab pages.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Are you running in Private Browsing mode?

more options

Giải pháp được chọn

This can happen if you have installed an extension that takes over the Home and/or New Tab page. There is usually a notice on the "Options/Preferences -> Home" page what extension is involved. In such a case you need to check the Options/Preferences of this extension to set the Home and New Tab pages.