Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want Yahoo.com as homepage, how do I accomplish that? Thanks

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 203 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi duanekiel

more options

Firefox won't allow me to use Yahoo as my homepage. How do I get there? Thanks.

Giải pháp được chọn

I notice that you have this extension listed in the System Details list: "Yahoo Homepage" This usually means that you need to check the Options/Preferences of this extension to set the home page. You can't do this in "Options/Preferences -> Home" as it is probably grayed (disabled) and further down you should see a notice that an extension is controlling the Home Page and the New Tab Page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I notice that you have this extension listed in the System Details list: "Yahoo Homepage" This usually means that you need to check the Options/Preferences of this extension to set the home page. You can't do this in "Options/Preferences -> Home" as it is probably grayed (disabled) and further down you should see a notice that an extension is controlling the Home Page and the New Tab Page.