Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable the built-in AD BLOCK

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FFus3r

more options

I want to get an electronic promotion. The built-in ADBLOCK does not give it. There's even "next" is not pressed! He says " this is advertising. It's locked. " how do you turn this thing off? I Use " Yandex"

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can disable this feature in "Options/Preferences -> Privacy & Security" or via the about:privatebrowsing page that get when you open a New Private Window.

  • Options/Preferences -> Privacy & Security: "Use Tracking Protection in Private Windows"

You can check these preferences on the about:config page.

  • privacy.trackingprotection.enabled
  • privacy.trackingprotection.pbmode.enabled


You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Được chỉnh sửa bởi FFus3r vào