Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After private browsing I have been inundated with spam

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I visited some questionable websites in private browsing mode. Since then I have been receiving a large number of spam email. It seems private browsing is not private.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you enter your email address in any websites?

Private browsing mode is only meant to keep your browsing private from other people on your computer. It doesn't save a history of where you went. That's it.

I'd suggest downloading www.malwarebytes.com and scanning your computer to ensure you have no viruses.