Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Few month ago firefox become extremely slow!

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 927 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Roland Tanglao

more options

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Firefox except one pc. I followed all fix/improve suggestions, nothing is help. After complete uninstall and new installation of browser (deleting all Firefox folders etc) the browser start working proper (reinstall of browser didn't help, i have complete uninstall it), but after few days the slow issues have back :( Is there some report/log diagnostic file that I can run and send you guys, these problem make me crazy :(

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options