X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Few month ago firefox become extremely slow!

Được đăng

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Firefox except one pc. I followed all fix/improve suggestions, nothing is help. After complete uninstall and new installation of browser (deleting all Firefox folders etc) the browser start working proper (reinstall of browser didn't help, i have complete uninstall it), but after few days the slow issues have back :( Is there some report/log diagnostic file that I can run and send you guys, these problem make me crazy :(

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Firefox except one pc. I followed all fix/improve suggestions, nothing is help. After complete uninstall and new installation of browser (deleting all Firefox folders etc) the browser start working proper (reinstall of browser didn't help, i have complete uninstall it), but after few days the slow issues have back :( Is there some report/log diagnostic file that I can run and send you guys, these problem make me crazy :(

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FFus3r 50 giải pháp 757 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

see this https://support.mozilla.org/en-US/kb/quick-fixes-if-your-firefox-slows-down
Roland Tanglao
  • Administrator
72 giải pháp 784 câu trả lời
Được đăng
duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1232799 so archiving