Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since a recent update when I select Firefox prefernces from the drop down menu nothing happens.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since a recent update when I select Firefox, 'Preferences' or 'About Firefox' from the drop down menu nothing happens.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do you have Ghostery? It seems to cause this problem.

As a workaround disable Ghostery or access Firefox settings by typing about:preferences in the address bar.

You can bookmark it for easier access.

more options

Try to reinstall Firefox in case something got broken.

Download a new copy of the Firefox application and save the Disk Image file to the desktop Firefox 62.0:

Your personal data like bookmarks is stored in the Firefox profile folder, so you won't lose personal data when you reinstall or update Firefox, but make sure NOT to remove personal data when you uninstall Firefox as that will remove all Firefox profile folders and you lose your personal data.