Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've lost my keyword information in my bookmarks

  • 22 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

I had notes (keywords, etc.) attached to many of my bookmarks. The update that just ran today (Sept 7, 2018) has deleted them. The bookmarks are still there, but all my notes, keywords, etc. are gone.

How do I get that information back?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It just says:

Level: Error Date and Time Source: Application Error Event ID: 1000 Task Category: (100)

That's all the info in the list view

more options

This program is suppose to handle your Bookmark notes but have to start from scratch. Do not know more than that.

https://testpilot.firefox.com/experiments/notes/

  1. 1
  2. 2