Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox quantum consuming 3x memory on RAM compared to google chrome canary, wasn't it supposed to use less?(same tabs open)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FFus3r

more options

Okay so i just tried firefox quantum which was supposed to use 30% less memory than chrome while it actually uses 3 times more memory. Is there any explanation? I have the same tabs open on both the browsers. also : Google Chrome Version 71.0.3545.0 (Official Build) canary (64-bit) Firefox Quantum downloaded from website as of september 8, 2018.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options