Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can you please send me my latest PW for Firefox!

more options

I just came back from a week's vacation and my password would not open my account. Can you please help me with this!!!

I just came back from a week's vacation and my password would not open my account. Can you please help me with this!!!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Moscow2012, support forum volunteers definitely don't know your password. Mozilla also doesn't know your password, or should I say, your Firefox Account password is stored in a "hashed" format so that it can't be turned back into the original text.