On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

start up screen keeps asking me to synch all device i only have 2 boyh done just going round in a circle

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FFus3r

more options

start up for the first time have put in my computer then password move on to the phone and password then asks for another i do not have another then it just keeps going round in a circle why tried pressing alt nothing happens to find tools This is the first screen on the new firefox bring back the old one

start up for the first time have put in my computer then password move on to the phone and password then asks for another i do not have another then it just keeps going round in a circle why tried pressing alt nothing happens to find tools This is the first screen on the new firefox bring back the old one

Tất cả các câu trả lời (1)

more options