Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to delete Hangouts from Mac 10.6.8 using Firefox 48.0.2?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 169 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi BeatArmy60

more options

I do not use and do not want to use Hangouts. It is annoying to me. How do I remove [delete] it from my 20th century Mini Mac running OS 10.6.8 with Firefox 48.0.2?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

There are a whole bunch of things called Hangouts.

If it is a Extension, disable it if it can not be deleted.

more options

I was remiss; not enough information about my problem. It is Google Hangouts, which shows up in the bottom left corner of my Firefox Gmail screen, which I desire to delete.

more options

Giải pháp được chọn

more options

WONDERFUL!

Thank you for solution.  :~)