Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox won't update because it says I'm using XP ... I AM NOT Using XP, I am using Win7. Why does FireFox not recognize my correct OS?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 92 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ParSix2000

more options

Fire Fox is saying that I'm using XP so it doesn't update. However, I am NOT using XP, I AM using Win7 Professional.

Giải pháp được chọn

hi ParSix2000, please check that you haven't set firefox to run in windows xp compatibility mode - more details in: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1232291

afterwards you could also download a fresh version of firefox from https://www.mozilla.org/firefox/all/ in order to switch from the esr update channel to regular release builds.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi ParSix2000, please check that you haven't set firefox to run in windows xp compatibility mode - more details in: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1232291

afterwards you could also download a fresh version of firefox from https://www.mozilla.org/firefox/all/ in order to switch from the esr update channel to regular release builds.

more options

THANK YOU ... I did have settings set for XP. Changed it to Win 7 and got the updates. Thank you again for your help.