Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox crashes almost everytime I upload a document

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

When I check about:crashes I get an error: "This application has not been configured to display crash reports. The preference breakpad.reportURL must be set."

Tất cả các câu trả lời (1)

more options