Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

move firefox to a new pc

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33856 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi J1mB0b

more options

I want to move all my login data (URLs & passwords) to a new PC (Windows 10).

Giải pháp được chọn

You'll want to move your Firefox profile from the old computer to your new one.

Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data

Find your profile (the directions above can help), then (make sure you close Firefox first) copy everything. Move it to your new computer, find the profile on that computer, then paste everything.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You'll want to move your Firefox profile from the old computer to your new one.

Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data

Find your profile (the directions above can help), then (make sure you close Firefox first) copy everything. Move it to your new computer, find the profile on that computer, then paste everything.

more options

I just moved the 'key4.db' & 'logins.json' files to the new PC. TX. JB