Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In Firefox web browser if I open any site, to take printout it is not showing the print preview to adjust the margins or scale, directly it is going to print

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
more options

In Mozilla Firefox web browser, if I open any site, to take printout it is not showing the print preview to adjust the margins or scale, directly it is going to print without print preview. In Google Chrome it shows the print preview with margins and Scale at one side and another side it shows the preview of the pages, if you want to check the preview take any pdf file and check the preview in Google Crome web browser. and I am not able to upload the file in below option of add images.

In Mozilla Firefox we won't see the print preview of any websites , Please kindly update (improve) the web browser for print preview.

In Mozilla Firefox web browser, if I open any site, to take printout it is not showing the print preview to adjust the margins or scale, directly it is going to print without print preview. In Google Chrome it shows the print preview with margins and Scale at one side and another side it shows the preview of the pages, if you want to check the preview take any pdf file and check the preview in Google Crome web browser. and I am not able to upload the file in below option of add images. In Mozilla Firefox we won't see the print preview of any websites , Please kindly update (improve) the web browser for print preview.