Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I deleted places.sqlite how do i get my browser history back?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mattia

more options

Hey guys,

I was using an older version of firefox 52.0.1 and accidentally pressed update to the newer version. I installed the older version 52.0.1 back from the directory. But when I did that I lost my tabs, my bookmarks, and my browsing history. Unable to restore my tabs, I decided to try to restore my bookmarks.

I read somewhere to delete all the places.sqlite in the profile folder and then firefox would start up with the most recent bookmarks in the bookmarks backup folder. So I deleted the places.sqlite including the ones that had a dash (-) behind them. Not realizing that it would delete my browsing history which had no backup folder like the bookmarks do.

So I was able to get my bookmarks, but not the browser history. Is all my browser history lost? Or is there still a way to get it back? Please help.

Hey guys, I was using an older version of firefox 52.0.1 and accidentally pressed update to the newer version. I installed the older version 52.0.1 back from the directory. But when I did that I lost my tabs, my bookmarks, and my browsing history. Unable to restore my tabs, I decided to try to restore my bookmarks. I read somewhere to delete all the places.sqlite in the profile folder and then firefox would start up with the most recent bookmarks in the bookmarks backup folder. So I deleted the places.sqlite including the ones that had a dash (-) behind them. Not realizing that it would delete my browsing history which had no backup folder like the bookmarks do. So I was able to get my bookmarks, but not the browser history. Is all my browser history lost? Or is there still a way to get it back? Please help.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If the deleted places.sqlite can't be found in the Recycle Bin, try using an application like Recuva to try to recover that file. Otherwise your browsing history is "history".

more options

Hi, energycannon

sorry to tell you that the browser history once deleted can not be recovered anymore.

thank you!