Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Unable to download files from google drive

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

I'm unable to download any file from google drive

1) https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=bnxT&id=1axnvq3lqCtw7zwoajbqefBC_QsZ2-RvO (Don't think that this file is big, that's why it isn't working, it is same with all files)

When i click this "Download Anyway" button, firefox just refreshes the tab and nothing happening. I'm using latest firefox version.(Even tested beta version)

I've tried other browsers like chrome, Edge, they are downloading the file perfectly when i click the button.

2) Another problem while downloading from google drive account

While right clicking a file and click "Download" Button, The file won't download. It is redirecting to this page showing "The page isn’t redirecting properly

An error occurred during a connection to doc-10-34-docs.googleusercontent.com.

This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies."

You may think that I've disabled my cookies. But no, I didn't.

Also working fine with Chrome.

I'm using addons : Adguard, Browsec VPN, I've uninstalled them both and tried. Still no hope.


I even cleared my whole data and tried, no hope Disabled Tracking protection, no hope Tried in private window, no hope

I've been facing the second problem from over 6 months. So i use "Get sharable link" option in drive to download files.

It was working fine 2 months before. But now, that's also not working.


Please help me

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, let's continue this here : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1228574