Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to change file handling of certificate files to a save-file dialog (like chrome or internet explorer does) instead of "opened by firefox"

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

In Firefox when you click/save a certificate file, it's opened by the browser and asks to trust. In other browsers the file is opened as a file and therefore the browser aks you to save.

I would like to change the behaviour of firefox to act like aother browsers already do. To let me just save the file and not opening in in firefox "internally". Is there a way trough the about:config ?