Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox ignores replaced sessionstore

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 92 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Cormy1

more options

Scrounger shows the file is valid, I've deleted all the other sessionstores, including backups. I replace the file while Firefox is closed, open Firefox and see the file get loaded/disappear as it should, but Firefox does not load that session into the restore function. Running 56.0.2 and the recovery file is compressed.

Giải pháp được chọn

The file I was attempting to use was a recovery.jsonlz4 file, replacing sessionstore with previous.jsonlz4 worked fine. This is basically solved but clearly there's an issue with the recovery file.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The file I was attempting to use was a recovery.jsonlz4 file, replacing sessionstore with previous.jsonlz4 worked fine. This is basically solved but clearly there's an issue with the recovery file.