Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot log in to network

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
more options

When I try to connect with my University’s Wi-fi, a page pop up said that “You must log in to this network before you can access the Internet” with 2 option, first is “Open network login page” and the second one is “advanced”. When I click on “Open network login page” my University’s Internet Login page will pop up and after i filled my password in the “You must login to this network before you can access the Internet” will pop up again. I already use the newest update Firefox.

When I try to connect with my University’s Wi-fi, a page pop up said that “You must log in to this network before you can access the Internet” with 2 option, first is “Open network login page” and the second one is “advanced”. When I click on “Open network login page” my University’s Internet Login page will pop up and after i filled my password in the “You must login to this network before you can access the Internet” will pop up again. I already use the newest update Firefox.