Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

trigger screenshot node using javascript

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

Hi,

I want to capture screenshot of one node and save it as image file.I tried using javascript plugins but not helped. Now I found Screenshot node feature of firefox. But I am not able to trigger it manually on button click.

Can anybody advice on this? How i can trigger this function using javascript

Thanks in advance.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please continue this here please : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1226117