Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All session data lost after update to 61.0

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Firefox lost all session data after an update to 61.0 and a subsequent system reboot. No browser windows have been closed before the reboot.

When I started Firefox again the "Restore previous session" option was greyed out and in the folder sessionstore-backups there were only two files "recovery.baklz4" and "recovery.jsonlz4". Both didn't contain any useful data.

Is this a known bug?

Can I still do something to restore the previous session?

Firefox lost all session data after an update to 61.0 and a subsequent system reboot. No browser windows have been closed before the reboot. When I started Firefox again the "Restore previous session" option was greyed out and in the folder sessionstore-backups there were only two files "recovery.baklz4" and "recovery.jsonlz4". Both didn't contain any useful data. Is this a known bug? Can I still do something to restore the previous session?