Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I update Firefox on my Mac desktop after I downloaded updates to macOS version 10.13.5?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Firefox tells me my Mac version isn't compatible...I downloaded new version macOS 10.13.5

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, it shows here you are up to date with latest version 61.

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-reset-default-user-agent-firefox

In you More Systems Details on right of post your useragent shows as being Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212 Firefox/3.6.25 FBSMTWB

See the above article on how to reset your useragent to the default.

The FBSMTWB on end shows it was made stuck due to the "Fast Browser Search toolbar" extension (FBSMTWB) you had installed at time. This issue was not a problem with Firefox 4.0 and newer.

Được chỉnh sửa bởi James vào