Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

developer ed dev tools network tab xhr, edit & resend not working

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

Version 62.0b3 (64-bit) (Mac)

To reproduce:

1. Go to a website that performs xhr reqs (i.e. https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/desktop) 2. CMD + SHIFT + I to open dev tools > Network Tab 3. Either right click on the xhr req and choose edit & resend or one left click then click edit and resend (as shown in screenshot).

PS: it works fine in FireFox; iow, it shows a window to modify req then resending it.

PSS: can you add a resent option (beside the edit & resend)?? Makes it a lot easier when debugging

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This thread is a duplicate of developer ed dev tools network tab xhr, edit & resend not working. Please direct all responses to that thread.

Thanks.