Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My bookmarks toolbar is suddenly in alphabetical order instead of as I organized it.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

After an automatic update, my many (many!) bookmarks are now in alphabetical order instead of the carefully arranged order in which I had them. This would be fine except for the Bookmarks Toolbar, which I had organized to have easy access to the bookmarks I use most. Using Firefox Quantum 60.0.2 (64-bit) on Windows 10 Home, synced across desktop, laptop.

After an automatic update, my many (many!) bookmarks are now in alphabetical order instead of the carefully arranged order in which I had them. This would be fine except for the Bookmarks Toolbar, which I had organized to have easy access to the bookmarks I use most. Using Firefox Quantum 60.0.2 (64-bit) on Windows 10 Home, synced across desktop, laptop.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Unfortunately, unless you backed them up in an external file, this means that you will have to manually rearrange them again. Sorry about that.

It sounds strange to me that the bookmarks would automatically be rearranged into alphabetical order though, since this isn't something that Mozilla would force in an update.