Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have download the mac update several times but it opens showing a folder that when clicked shows utilities. I am not sure what I am doing incorrectly

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to access an education video which system check indicates my computer requires an update to firefox. I select the mac version download and the download indicates firefox 60.0.2.dmg (55.6 mb). It does nothing so I click on the download and it shows verifying and then opens to a screen which indicates firefox quantum with a folder with an A on it. When I select the folder it takes me to utilities.

Can you help?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options