Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

вошел в учетную запись firefox Sync, подтвердил вход, но ничего не синхронизировалось.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 62 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi serp1980

more options

firefox 60.0.1 windows 10 x64 v1803: вошел в учетную запись, подтвердил вход, но ничего не синхронизировалось. при попытках открыть "управление аккаунтом" выдает "Ошибка при установлении защищённого соединения"

Giải pháp được chọn

thanks. the problem is ip blocking by the government

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

TRANSLATION


logged in to the firefox Sync account, confirmed the entry, but nothing was synchronized.

firefox 60.0.1 windows 10 x64 v1803: entered the account, confirmed the input, but nothing was synchronized. when trying to open "account management" it gives out "Error when establishing a secure connection" _____________________________________________________________________

Hi, you maybe could use this for your own language : https://mozilla-russia.org

Are you Syncing devices ( Plural ) ? If not that is not what Sync is for and can fail or entually your data will get lost. Please confirm plural devices. If not using to sync devices, stop using it.

more options

Giải pháp được chọn

thanks. the problem is ip blocking by the government