Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing the stored cache size

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 25760 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In the previous version of Firefox, I had an optin to define the maximum cache size stored on my machine. Is there a way to do this in version 60.0.1?

Giải pháp được chọn

You will have to modify the related pref(s) directly on the about:config page.

  • browser.cache.disk.capacity (max: 1048576; 1024 MB)
  • browser.cache.disk.smart_size.enabled

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You will have to modify the related pref(s) directly on the about:config page.

  • browser.cache.disk.capacity (max: 1048576; 1024 MB)
  • browser.cache.disk.smart_size.enabled

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.