Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I view what the cookie content is?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 97981 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gilbert2097

more options

I am a new developer and I'm trying to learn how cookies work, but I don't know how to view what the actual cookie value is, so that I can check if I did it correctly. I see where you can set the defaults you want and enable or disable cookies, but where can you view the content in FireFox browser? I know in Google Chrome you can see all the cookies and their values in settings, content, cookies, view all. Thanx, Gil

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn