Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After logging in to your account Firefox, a message appeared on the new device that the synchronization was starting, but nothing really happened

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 79 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ruslan64777

more options

1527446503702 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsPushService unsubscribed 1527446503702 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsPushService unsubscribed 1527446503718 Services.Common.RESTRequest TRACE local time, offset: 1527446503718, 0 1527446503721 Services.Common.RESTRequest TRACE hawk auth header: Hawk id="cd30f145c65097a95f2b9e57b6f3e83ccafef171622750f5502ff9a677ee580a", ts="1527446503", nonce="1Eva9yWimm4=", hash="ASeqpW5JKL7x5Gl/rwYpliXVCpr5jtXtYKdfN0kfsho=", mac="jWccYEMG3P6Rn88zwjs2jPBgCd4+EQDor+JBpYkhnqM=" 1527446503722 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST request to https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device/destroy 1527446503722 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header authorization: ***** (suppressed) 1527446503722 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header content-type: application/json 1527446503722 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header accept-language: ru-RU, ru, en-US, en 1527446503723 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST Length: 41 1527446503723 Services.Common.RESTRequest TRACE POST Body: {"id":"f959569808438c780b12293e8eef4e48"} 1527446504541 Services.Common.RESTRequest TRACE onStartRequest: POST https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device/destroy 1527446504542 Services.Common.RESTRequest TRACE Channel for POST https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device/destroy returned status code 0 1527446504543 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device/destroy 200 1527446504543 Services.Common.RESTRequest TRACE POST body: {} 1527446504543 Hawk DEBUG (Response) /account/device/destroy: code: 200 - Status text: OK 1527446504544 Hawk DEBUG Clock offset vs https://api.accounts.firefox.com/v1: 456 1527446504547 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsOAuthGrantClient Initialized 1527446504548 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST request to https://oauth.accounts.firefox.com/v1/destroy 1527446504548 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header accept: application/json 1527446504548 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header content-type: application/json 1527446504548 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST Length: 76 1527446504548 Services.Common.RESTRequest TRACE POST Body: {"token":"5364793d4f17d1a190a1241742dd551e01f4c2fb8bca356d496276ea2e779631"} 1527446505376 Services.Common.RESTRequest TRACE onStartRequest: POST https://oauth.accounts.firefox.com/v1/destroy 1527446505377 Services.Common.RESTRequest TRACE Channel for POST https://oauth.accounts.firefox.com/v1/destroy returned status code 0 1527446505377 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST https://oauth.accounts.firefox.com/v1/destroy 200 1527446505377 Services.Common.RESTRequest TRACE POST body: {} 1527446505381 FirefoxAccounts DEBUG Notifying observers of testhelper-fxa-signout-complete 1527446549426 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1527446549426 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1527446549426 FirefoxAccounts DEBUG service: sync 1527446549426 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1527446549486 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:loaded 1527446549486 FirefoxAccounts WARN Unrecognized FxAccountsWebChannel command: fxaccounts:loaded 1527446831501 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:can_link_account 1527446831502 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel response: {"command":"fxaccounts:can_link_account","messageId":"15274468314982","data":{"ok":true}} 1527446893979 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:login 1527446893981 FirefoxAccounts DEBUG setSignedInUser - aborting any existing flows 1527446893982 FirefoxAccounts DEBUG writing plain storage: ["email","sessionToken","uid","verified"] 1527446893988 FirefoxAccounts DEBUG writing secure storage: ["keyFetchToken","unwrapBKey"] 1527446894339 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsPush got subscription 1527446894341 FirefoxAccounts DEBUG registering new device details 1527446894347 Services.Common.RESTRequest TRACE local time, offset: 1527446894346, 456 1527446894349 Services.Common.RESTRequest TRACE hawk auth header: Hawk id="ec5c66c1555358af153ed34a8e65a2f6085edf100bc8d93fb1fb3319c4d90ef5", ts="1527446894", nonce="vIvNqs1g7o0=", hash="BigXpSSbYnNMT8zFTRNw0p2JHfmDhTHwg5yZ8xjckIE=", mac="fto75XwNHpgQ3/AMFG2tLHFYeiuq0fUZesEaniEx+Wg=" 1527446894350 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST request to https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device 1527446894350 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header authorization: ***** (suppressed) 1527446894350 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header content-type: application/json 1527446894351 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header accept-language: ru-RU, ru, en-US, en 1527446894352 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST Length: 419 1527446894352 Services.Common.RESTRequest TRACE POST Body: {"name":"Ruslan - Firefox УТНУТА DESKTOP-2DSK8HO","type":"desktop","pushCallback":"https://updates.push.services.mozilla.com/wpush/v1/gAAAAABbCv1uwa-HGAAXE3u1FvkIh5F2bjdKZspa2mTPNQi-6qHk85FOXlKVj06uX48ZS-gmOt4aARPh0-k1RBYJnQxbOLwlQoaC0kEwQ_pEQfrDTjmdCgtEES8Vg28iHtvDUBlyWVfH","pushPublicKey":"BCQdr7sPEYLypla91GDzb6lpDxuI0hrFjEVSBPpfrx8cH4nlnX5rhpaGZlLqViZVtyPKtvaP0y7S3WEp54Diygc","pushAuthKey":"3F4CAGHaibO0jrhrzmoGVQ"} 1527446894634 Services.Common.RESTRequest TRACE onStartRequest: POST https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device 1527446894640 Services.Common.RESTRequest TRACE Channel for POST https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device returned status code 0 1527446894640 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device 200 1527446894640 Services.Common.RESTRequest TRACE POST body: {"pushCallback":"https://updates.push.services.mozilla.com/wpush/v1/gAAAAABbCv1uwa-HGAAXE3u1FvkIh5F2bjdKZspa2mTPNQi-6qHk85FOXlKVj06uX48ZS-gmOt4aARPh0-k1RBYJnQxbOLwlQoaC0kEwQ_pEQfrDTjmdCgtEES8Vg28iHtvDUBlyWVfH","pushPublicKey":"BCQdr7sPEYLypla91GDzb6lpDxuI0hrFjEVSBPpfrx8cH4nlnX5rhpaGZlLqViZVtyPKtvaP0y7S3WEp54Diygc","pushAuthKey":"3F4CAGHaibO0jrhrzmoGVQ","pushEndpointExpired":false,"name":"Ruslan - Firefox аНаА DESKTOP-2DSK8HO","type":"desktop","id":"9691fdb4da2c0ab94c670af871f2afa3","createdAt":1527446895363} 1527446894641 Hawk DEBUG (Response) /account/device: code: 200 - Status text: OK 1527446894641 Hawk DEBUG Clock offset vs https://api.accounts.firefox.com/v1: 359 1527446894642 FirefoxAccounts DEBUG _updateAccountData with items: ["deviceId","deviceRegistrationVersion"] 1527446894643 FirefoxAccounts DEBUG writing plain storage: ["email","sessionToken","uid","verified","deviceId","deviceRegistrationVersion"] 1527446894645 FirefoxAccounts DEBUG Notifying observers of fxaccounts:onlogin 1527446894646 Sync.BrowserIDManager DEBUG observed fxaccounts:onlogin 1527446894651 Sync.BrowserIDManager INFO Username changed. Removing stored credentials. 1527446894651 Sync.BrowserIDManager INFO Waiting for user to be verified. 1527446894651 FirefoxAccounts DEBUG already verified 1527446894651 Sync.BrowserIDManager INFO Starting fetch for key bundle. 1527446894651 FirefoxAccounts DEBUG already verified 1527446894651 Sync.BrowserIDManager INFO Fetching new keys 1527446894652 FirefoxAccounts DEBUG fetchKeys: true 1527446894657 Services.Common.RESTRequest TRACE local time, offset: 1527446894657, 359 1527446894658 Services.Common.RESTRequest TRACE hawk auth header: Hawk id="96b0482447301609fa8779549e2f997e100b1d4e1e5d1a8ca20604608aab8192", ts="1527446895", nonce="wRbSNEs1lKk=", mac="Y9DPgHgMDZI2nntdxtsE4c5FBCaZ6UjmKsOTdbTx6LU=" 1527446894659 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://api.accounts.firefox.com/v1/account/keys 1527446894659 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header authorization: ***** (suppressed) 1527446894659 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header content-type: text/plain 1527446894659 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header accept-language: ru-RU, ru, en-US, en 1527446894667 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Initialized 1527446894669 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1527446894669 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1527446894670 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsOAuthGrantClient Initialized 1527446894670 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken fetching new token from: https://oauth.accounts.firefox.com/v1 1527446894670 FirefoxAccounts DEBUG enter getAssertion() 1527446894674 FirefoxAccounts DEBUG got keyPair 1527446894674 FirefoxAccounts DEBUG getCertificateSigned: true true 1527446894676 Services.Common.RESTRequest TRACE local time, offset: 1527446894676, 359 1527446894678 Services.Common.RESTRequest TRACE hawk auth header: Hawk id="ec5c66c1555358af153ed34a8e65a2f6085edf100bc8d93fb1fb3319c4d90ef5", ts="1527446895", nonce="+qux3d7sJCA=", hash="sdLRZFc9XlmzXOEg5aSyZA57QA3qNEJu2UG4QDRLn5U=", mac="hff6cBMXmBiNQy+g42Coj4J8aM05bw5t9jCB58fiRdI=" 1527446894679 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST request to https://api.accounts.firefox.com/v1/certificate/sign 1527446894679 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header authorization: ***** (suppressed) 1527446894679 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header content-type: application/json 1527446894679 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header accept-language: ru-RU, ru, en-US, en 1527446894679 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST Length: 888 1527446894679 Services.Common.RESTRequest TRACE POST Body: {"publicKey":{"algorithm":"DS","y":"BBEAD9DB0431DE3BC6F91B388F6945195E922277AD9898BBD9E03A24908CA6C07FFDEB4D6EBB78D82284D4AEBC4A8008C140C8093E02973C3DAC2061F5FE9CBFC56A47D69104DEBC8B52DAB9AED1D89BF96F231A6698AB5DFAFCA8DCE2239FBCD38E4322388172114844EBF9188F54C31B379D5B71130B23A5A5DE1A3D6917BE","p":"FF600483DB6ABFC5B45EAB78594B3

Giải pháp được chọn

Hi, all sorts of error messages like unsubscibe.

You do not mention a 2nd device you are trying to Sync with : It appears from your question, that you are using Firefox Sync as a back up service. This is not what Sync is designed to do. The Firefox Sync service takes a copy of the data you wish to include and transfers it to a second device (typically a mobile device such as a tablet or a telephone) running a copy of Firefox. The storage in between all attached devices is both temporary and fragile and is not stable enough to be (and is not designed as) a reliable backup service.

If you have a copy of your Firefox profile for desktop Firefox, you may be able to recover your bookmarks and other data. Please have a read of these article.

If you have a copy of your data on a mobile version of Firefox, please follow these instructions to connect it to Firefox Sync to copy your data.

If this is wrong please open a account here : please create a bugzilla.mozilla.org account and use this link to create a request https://mzl.la/2E0m0XD include the error file.

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, all sorts of error messages like unsubscibe.

You do not mention a 2nd device you are trying to Sync with : It appears from your question, that you are using Firefox Sync as a back up service. This is not what Sync is designed to do. The Firefox Sync service takes a copy of the data you wish to include and transfers it to a second device (typically a mobile device such as a tablet or a telephone) running a copy of Firefox. The storage in between all attached devices is both temporary and fragile and is not stable enough to be (and is not designed as) a reliable backup service.

If you have a copy of your Firefox profile for desktop Firefox, you may be able to recover your bookmarks and other data. Please have a read of these article.

If you have a copy of your data on a mobile version of Firefox, please follow these instructions to connect it to Firefox Sync to copy your data.

If this is wrong please open a account here : please create a bugzilla.mozilla.org account and use this link to create a request https://mzl.la/2E0m0XD include the error file.

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

more options

Fyi : Firefox current version is 60.0.1 update please from Help --> About

more options

I made a copy of the profile from another computer according to the instructions, everything turned out! Thank you very much for your help!!!