Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 60.0 can't delete browser history

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 107 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since upgrading to 60.0 it won't delete my browser history, no matter how I try.

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

[v57+] Places Maintenance is built into Firefox.

Type about:support<enter> in the address bar.

You will find Places Database near the bottom. Press the Verify Integrity button.

more options

> Task: checkIntegrity - Unable to check database integrity > Task: invalidateCaches - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: checkCoherence - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: expire - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: vacuum - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: stats - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: _refreshUI - The task queue was cleared by an error in another task.

more options
more options

Reboot the computer. Then try Places Maintenance again.

more options

didn't work. Same thing.

> Task: checkIntegrity - Unable to check database integrity > Task: invalidateCaches - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: checkCoherence - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: expire - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: vacuum - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: stats - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: _refreshUI - The task queue was cleared by an error in another task.

more options

I called for more help.

more options

If "Verify Integrity" on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page cannot repair places.sqlite then remove all places.sqlite files in the Firefox profile folder. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.