Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cross-Origin Request Blocked

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 117 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at http://gensokyoradio.net:8000/1/. (Reason: CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ missing).

I have already set "security.fileuri.strict_origin_policy" to false I have already opened "http://gensokyoradio.net:8000/1/" in another tab, but Firefox did not ask me to add a certificate.

This may be helpful, a warning that appeared before the one above: "Loading mixed (insecure) display content “http://gensokyoradio.net:8000/1/” on a secure page"

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you sure your not using adblockers?