Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Open Link in New Tab" Jumps to Bottom of Context Menu

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

In FF v60, I noticed some strange behavior with the context menu when right-clicking on a link.

The "Open Link in New Tab" menu item arbitrarily jumps around on the menu with each new tab opened, even though I have CSS that specifically sets it as the second menu item.

Sometimes it will become the last item on the menu, or the third to last item, or third from the top. It literally changes places at random! See attached screen images.

Things worked fine in v59, but v60 presents this very puzzling issue.

Here is the CSS from my userChrome.css file to make "Open Link in New Tab" the second menu item...

#contentAreaContextMenu > * { -moz-box-ordinal-group: 2; }
#context-openlink { -moz-box-ordinal-group: 1 !important;}

#placesContext > * {-moz-box-ordinal-group:4;}
#placesContext_open\:newwindow {-moz-box-ordinal-group:1!important;}
#placesContext_open\:newtab {-moz-box-ordinal-group:2!important;}
#placesContext_open {-moz-box-ordinal-group:3!important;}

Why is the right-click menu rearranging its options, after a couple of minutes of doing nothing?

I need to keep restarting Firefox to get it back to the state I want it in.

Thanks!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Slouch vào