Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need to edit email header info since its showing private info

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

  I use SeaMonkey and I'm trying to change the settings so when I send email, my computer name doesn't appear in the extended header info.

Thanks, CC

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This forum focuses on supported Firefox releases.

Maybe try to ask advice at the mozillaZine SeaMonkey support forum.

You need to register at this forum and your first post needs to be approved as an anti-spam measure.