Tìm kiếm hỗ trợ

Cảnh giác với các cuộc tấn công lừa đảo: Mozilla sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi một số hoặc truy cập trang web không phải của Mozilla. Hãy bỏ qua các yêu cầu như vậy.

Learn More

LMK:"cross-platform JSON file" in "www.mozilla.org/en-US/firefox/60.0/releasenotes"

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

What does this mean:Added policy engine that allows customized Firefox deployments in enterprise environments, using a cross-platform JSON file www.mozilla.org/en-US/firefox/60.0/releasenotes

Được chỉnh sửa bởi RexaFire vào

Giải pháp được chọn

this is for administrators in an enterprise environment who want to set policies for firefox. this method works across operating systems...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

this is for administrators in an enterprise environment who want to set policies for firefox. this method works across operating systems...

more options