Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Are there any other ways to get help?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

Hello, I started a thread three months ago, and a solution still hasn't been found. I just stopped receiving replies to my questions. Is there any other way to get help? Thanks! https://support.mozilla.org/en-US/questions/1206944?utm_campaign=questions-reply&utm_medium=email&utm_source=notification

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This forum is staffed with volunteers, so please be respectful of their time.

Please follow-up on your original thread