Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to know if my addons will be compatible with the newest version of firefox before updating?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 245 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

How to know if my addons will be compatible with the newest version of firefox before updating? I don't want to update first and then have half my addons not work. I have FF 56.0.2 the version just before quantum rendered 90% of my addons useless which is why I downgraded.

I need to know if I can check compatibility before updating. I have a lot of addons.

Giải pháp được chọn

hi, addons incompatible with firefox quantum will be labelled as "legacy extensions" when you take a look in the addons manager.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hi, addons incompatible with firefox quantum will be labelled as "legacy extensions" when you take a look in the addons manager.