Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I receive audible notifications on on my Macbook Pro of a new substitute teaching job offer from Frontline Education.com?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Murphy

more options

Currently I must sign on to Frontline Education to see if there are any new substitute teaching job offers available 24/7. I would like to receive audible notifications on my Macbook Pro or Apple ipad or Apple iphone to alert me to a new job offer so that I can then go to my device and look at the job offer. Thank you. John Marshall

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't have a audio notification feature, but there is this add-on that you could give a try :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/notification-sound/

You might want to take a look at these search results

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I don't think FF does that - what your asking is more akin to a email type notification. Did you check the site to see what kinda notification options they have since FF doesn't run or operate Frontline site.

more options

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't have a audio notification feature, but there is this add-on that you could give a try :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/notification-sound/

You might want to take a look at these search results