Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Local new tab page answer 1210576 sets page for ALL USERS ON A MULTI-USER LINUX SYSTEM !!??!!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

Question says it.

For multi-user systems it is unreasonable that the only available way of dealing with the "Question 1210576" problem is a global setting that affects ALL users on that system.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please include the full URL to the question/answer you are referencing next time please. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1210576

I have no answer other than the above is now ready for other Contributors to view.