Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Can i switch back to Firefox 53, please?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

No seriously. I hate Firefox Quantum. It took everything i liked from Firefox and trashed it turning it into just another web browser that dosen't stand out.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

First, Type about:preferences#advanced<enter> in the address bar. Under Advanced, Select Update.

[v56+] Type about:preferences#general<enter> in the address bar. Select Update.

Select Never Check For Updates.

Also turn off Use a background service to install updates <Windows Only>


Install Older Version Of Firefox {web link} Be sure to read everything here.

If you still want to downgrade, look under; I still want to downgrade. Click the Directory of other versions and languages link. Look for the directory of the version that you want. But, remember that old versions may have security issues.

You should also check out Firefox; Extended Support Release {web link} ESR Notes System Requirements

more options

The fallout from downgrading starts here: https://support.mozilla.org/questions/1214384