X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Turn off google redirection notice

Được đăng

I'm trying to access a link from a powerpoint presentation and google keeps redirecting me to the main site page. https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm3u7nwLTRAhXKp5QKHROVBbYQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@ALCFWCIR/Connector&bvm=bv.142059868,d.cGw&psig=AFQjCNFJ_2odNKznfFKEg0Jic_HWa9f0aQ&ust=1484032170379238 How the hell do I turn this off and access the learning activity I need to?

I'm trying to access a link from a powerpoint presentation and google keeps redirecting me to the main site page. https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm3u7nwLTRAhXKp5QKHROVBbYQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@ALCFWCIR/Connector&bvm=bv.142059868,d.cGw&psig=AFQjCNFJ_2odNKznfFKEg0Jic_HWa9f0aQ&ust=1484032170379238 How the hell do I turn this off and access the learning activity I need to?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

Shadow110 1072 giải pháp 14836 câu trả lời
Được đăng

Hi, I get a Notice : The page you were on is trying to send you to https://www.emaze.com/@ALCFWCIR/Connector.

If you do not want to visit that page, you can return to the previous page.

Is this what you get or are you just redirected ?

Hi, I get a Notice : The page you were on is trying to send you to https://www.emaze.com/@ALCFWCIR/Connector. If you do not want to visit that page, you can return to the previous page. Is this what you get or are you just redirected ?