Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox runs multiple sessions in task manager and runs slow. Have uninstalled, reinstalled, refreshed, updated drivers, disabled addons in laptop. Help?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 174 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When running Firefox on my laptop in Windows 10. Firefox loads several sessions in task manager which is causing my laptop to run slow. I have tried every fix in the support site. Can anyone guide me to a possible solution? Thanks

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Glad to help. Safe Surfing.