X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

What software/plugin/add-on do I need to install to access the tg:// protocol?

Được đăng

This protocol is via facebook groups. The address isn't understood.

This protocol is via facebook groups. The address isn't understood.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 29.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

Sajjad Bin Samad 10 giải pháp 79 câu trả lời
Được đăng

Well, I hope this helps and as far as I know, this is the only solution available which is to manually register protocol.

For manually registering protocol see this

Well, I hope this helps and as far as I know, this is the only solution available which is to manually register protocol. [http://kb.mozillazine.org/Register_protocol#Windows For manually registering protocol see this]